คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล วงศ์ตา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวันต์ สุริยาแสงศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรนันท์ สุริยา
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิณา ไม่มีนามสกุล
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิพา ราชวงษา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแดง ก้องชาญเกียรติ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวไข่ส่วยเว ไม่มีนามสกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานจิตอาสา
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายอัฐชา พวงจันทร์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานจิตอาสา
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญศิริพร ทิพย์กัญญา
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานจิตอาสา
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายศรัณย์ ดีบูชา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนินนารา เวียงคำรุ้ง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภาวิณี มณีแดนพฤกษ์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2