กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววรพิตร์ ไพรบึง
ครู Eng
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริลักษณ์ หนูแก้ว
ครู Eng
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายชัยธวัช หงษ์สุคารว์
ครู Eng
ครูประจำชั้น /0

Mrs. Su
ครูสอนภาษาพม่า
ครูประจำชั้น /0

Mrs.Arlane A.Llerin
ครูต่างประเทศ
ครูประจำชั้น /0