กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุทิตา ชมเชย
ครูคหกรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายปรีชา พึ่งเจียม
ครูคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น /0

นางสาวปรารถนา คงคา
ครูเกษตรกรรม

นายนิติ จำปีขาว
ครูช่างอุตสาหกรรม
ครูประจำชั้น /0

นายเอกพันธ์ กาฬภักดี
ครูคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น /0