กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจำรัส คมขำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนุชนาฎ ทรัพย์แก้วยอด
ครูประจำชั้น /0