กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิเรืองรัตน์ แก้วกอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุริยา จงจินากูล
ครูประจำชั้น /0

นางรภัสพิศา ว่องวงศ์อารีย์
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสิริยาณี สำราญฤกษ์
ครูประจำชั้น /0

นางสาวอาริสา คล้ายขำ
ครูประจำชั้น /0