กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกิ่งกาญจน์ จึงคงอนันต์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอนุกูล เวชไวกิจ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสุจิตรา พึ่งฮั้ว

นายขวัญมงคล สายสวาท

นางสาวปานน้อย แพ่งบรรเทา
ครูประจำชั้น /0