คณะผู้บริหาร

นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอรอุมา แซ่เล้า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจำรัส คมขำ
บริหารงานวิชาการ

นายสุริยา จงจินากูล
บริหารงานงบประมาณ

นางสาวกิ่งกาญจน์ จึงคงอนันต์
บริหารงานบุคคล

นายคมกฤช เพิ่มทอง
บริหารงานทั่วไป