พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

. พัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด

. พัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน บนพื้นฐานของความเป็นไทย

. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด

. ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล