วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

        ปี  ๒๕๕๙  โรงเรียนทองผาภูมิวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียน 

ก้าวทันอาเซียน บนพื้นฐานความเป็นไทย