ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

                เมื่อวันที่  13 มกราคม  2515  อำเภอทองผาภูมิ  ได้รับหนังสือของจังหวัดที่  กจ 23/14668  ลงวันที่  30 ธันวาคม  2514  ให้นายอำเภอจัดหาที่ดินเตรียมไว้เพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอตามนโยบาย
ของกรมสามัญศึกษา  นายสุพล  มีคุณ  ศึกษาธิการอำเภอทองผาภูมิจึงได้นำเรื่องเสนอต่อ  นายพล  สุดลาภา  นายอำเภอทองผาภูมิ  แล้วนัดประชุมครูใหญ่โรงเรียนทองผาภูมิ  กรรมการศึกษา  และกรรมการสุขาภิบาลทองผาภูมิ  เพื่อปรึกษาเรื่องจัดหาที่ดินไว้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ  ซึ่งทางอำเภอมีความเห็นว่าควรจะได้ที่ดินประมาณ  50 – 100  ไร่  ผลปรากฏว่าที่ประชุมหาที่ดินไม่ได้

                วันที่  9  กุมภาพันธ์  2515                  จังหวัดได้เตือนให้ทางอำเภอรีบรายงานเรื่องที่ดินเพื่อจะใช้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยด่วน  เมื่อได้รับวิทยุเตือนมา  นายสุพล  มีคุณ  ศึกษาที่การอำเภอ  จึงได้ติดต่อขอที่ดินจาก  นายโปร่ง  จันทร์ขจร   16  ไร่  นางเจริญ  ปรีชากุล  8  ไร่  นางแดง  พัฒนภักดี  8  ไร่ 
รวมเป็นที่ดิน  32  ไร่  ศึกษาธิการอำเภอจึงได้แจ้งให้ทราบ  ตามหนังสือที่   กจ  55/256  ลงวันที่ 
10  กุมภาพันธ์  2515

                วันที่  22  กุมภาพันธ์  2516  ศึกษาธิการอำเภอ  ได้เชิญ  นายศุภรัตน์  สุทธิศิริ  นายอำเภอคนใหม่  นายล้อม  แม้นเดช  หัวหน้าหมวดการศึกษา  นายทวี  ประเสริฐศักดิ์  รักษาการแทนครูใหญ่โรงเรียน
ทองผาภูมิ  พร้อมทั้งเจ้าของที่ดินทุกคน  รวมทั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียนทองผาภูมิวิทยามาประชุมพร้อมกัน  เพื่อปรึกษาของความเห็นในการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ  ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขึ้นและให้รีบดำเนินการขออนุญาตเปิดสอนชั้น  ม.ศ. 1  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2517เสนอนายอำเภอเพื่อรายงานจังหวัด  เรื่องขอเปิดภายในปีการศึกษา  2517

                เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  เพื่อเข้าเรียนในชั้น  ม.ศ.1  ระหว่างวันที่ 

6 – 12 ธันวาคม  2516  มีนักเรียนเข้าสอบคัดเลือก  19  คน

                วันที่  17  กุมภาพันธ์  2517  อำเภอทองผาภูมิได้รับหนังสือของจังหวัด ที่  กจ 23/1021  ลงวันที่  22  มกราคม  2517  แจ้งว่ากรมสามัญศึกษาอนุญาตให้อำเภอทองผาภูมิเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอโดยเปิดสอนชั้น  ม.ศ. 1  ได้จำนวน  1  ห้องเรียน  รับนักเรียนได้ไม่เกิน  50  คน  เป็นสหศึกษา  ในสาขาของโรงเรียนวิสุทธรังษี  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยให้อาจารย์โรงเรียนวิสุทธรังสี  เป็นผู้ดูแลกิจการของโรงเรียนนี้อีกแห่งหนึ่งด้วย  โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนวิสุทธรังสี  สาขาทองผาภูมิ”  ตั้งแต่วันที่ 
16  พฤษภาคม  2517  โดยเปิดทำการสอนเป็นวันแรกเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2517  มีนักเรียนเข้าเรียนทั้งหมด  8  คน  ชาย  4  คน  หญิง  4  คน  เนื่องจากยังมามอบตัวไม่ครบจำนวน  และทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนทองผาภูมิให้อาศัยห้องเรียน  จำนวน  3  ห้องเรียน  เพื่อเปิดทำการสอนชั้น  ม.ศ. 3  มีนักเรียนทั้งสิ้น  53  คน  ชาย  33  คน  หญิง  20  คน  มีครู  5  คน  นายนพเกียรติ  กองเกตุใหญ่  รักษาการตำแหน่งครูใหญ่  ซึ่งกำลังศึกษาต่ออยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พิษณุโลก  จังหวัดมีคำสั่งให้  นายนคร  ไคลมี  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ชั่วคราว

                เมื่อปี  พ.ศ.  2518  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา” นายนพเกียรติ 
กองเกตุใหญ่  ครูใหญ่ซึ่งไปศึกษาต่อได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามเดิม  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2520

                ปีงบประมาณ  2521  กรมสามัญศึกษา  ได้จัดสรรงบประมาณ  จำนวน  9,000  บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  3  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง

                ปีงบประมาณ  2521  กรมสามัญศึกษา  ได้จัดสรรงบประมาณ  จำนวน  1,150,000  บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวร   แบบ  216 ค.  แต่ไม่มียื่นประมูล  จึงขอจ้างเป็นกรณีพิเศษ  โดยทางบริษัทของเสนอราคา  1,602,000  บาท  ทางโรงเรียนได้ติดต่อกรมสามัญศึกษาและสำนักงบประมาณเพื่อขออนุมัติเงินเหลือจ่ายเท่ากับจำนวนที่ยังขาดอยู่  ซึ่งก็ได้รับการพิจารณาอนุมัติและดำเนินการก่อสร้าง  แบบ  216ค.  (ครึ่งหลัง)  การก่อสร้างอาคารดังกล่าวนี้แล้วเสร็จ  เมื่อเดือน  กันยายน  2521  และในวันที่  1  พฤศจิกายน  2521  นักเรียนซึ่งเดิมอาศัยเรียนที่โรงเรียนทองผาภูมิได้ย้ายมาเรียนที่  อาคารใหม่  ดำเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบัน

                ในปี  2527  กรมสามัญ  มีคำสั่งให้นายกตัญญู  โลกนิยม  ตำแหน่งอาจารย์  2  โรงเรียน
พนมทวนชนูปถัมภ์  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา ที่ ศธ.  1939/2527  ลงวันที่  11  มิถุนายน  2527

                ปีการศึกษา  2535  กรมสามัญได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  นายวรดล  แสงอำนาจ  ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมจันทรวิทยา  อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  (ปัจจุบัน คือ โรงเรียนประชามงคล)  มาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

                ปีการศึกษา  2543  กรมสามัญได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  นายศุภชาติ  ถนอมมิตร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  มาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา  ที่  924/2543  ลงวันที่  2  มิถุนายน  2543  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 
3  กุมภาพันธ์  2543

                ปี  พ.ศ.  2547   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีคำสั่งให้นายวิรัช  พฤฑฒิกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด  (เจ้าหน้าที่บริหารการประถมศึกษา  8)  สำนักงานเขตพื้นที่
กาญศึกษากาญจนบุรี  เขต 3  ตั้งแต่วันที่  25  พฤศจิกายน  2547  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน  ที่  3395/2547  เรื่องให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง   ลงวันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2547

                ปี  พ.ศ. 2548  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 ได้มีคำสั่งให้นายวิชัย  วังตาล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรังกาสี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2549  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ที่  276/2548  เรื่องบรรจุและแต่งตั้ง  (ย้าย)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลงวันที่  22  ธันวาคม  2548